ADR-Vlaanderen

Gedecentraliseerd Forum

Roemeens-Belgische initiatieven slaan de handen in mekaar

Doel

Doel van het ‘Gedecentraliseerd Forum’ is Roemeense gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van lokaal beleid. In Roemenië krijgt het lokaal niveau steeds meer taken toebedeeld. Het decentralisatieproces gaat er snel vooruit. Vele Roemeense gemeenten zijn hierop niet voorbereid. Overdracht van kennis en ervaring vanuit België kan hen hierin helpen. Bestaande Belgisch-Roemeense partnerschappen worden hierbij betrokken. Het Gedecentraliseerd Forum wil alle Belgisch-Roemeense partnerschappen stimuleren tot samenwerking (gemeenten, feitelijke verenigingen, vzw’s, instellingen, scholen, jeugdraden, actie-groepen, jumelagecomités, enz.). Ze hebben kleine of middelgrote projecten lopen, maar men kent elkaar onvoldoende. Ook in Roemenië is dit zo. Bijgevolg worden goede ideeën en modellen niet doorgegeven binnen de Roemeense grenzen. Het doorgeven van kennis en ervaring moet in beide landen gestimuleerd worden. Meer samenwerking en netwerkvorming geeft meer mogelijkheden. De hogere overheden in Roemenië en België zijn dikwijls niet op de hoogte van goed lopende (piloot)projecten op lokaal niveau. Hierdoor hebben ze weinig belangstelling voor deze lokale projecten. En ook hier geldt ‘onbekend is onbemind’. Het Forum zal degelijke projecten onder de aandacht brengen van anderen.

Activiteiten

In Roemenië en België wordt een forum gehouden waarbij alle gemeenten en Roemeniëwerkingen die een Belgische of Roemeense partner hebben met elkaar kunnen overleggen.

Netwerking rond thema’s

Rond een aantal thema’s wordt er concreet samengewerkt. Onderling zullen er samenwerkingsverbanden opgezet worden om goede voorbeelden aan mekaar door te geven. Verder is het de bedoeling om energie te bundelen en middelen samen in te zetten.

Cursus voor beleidsmakers

Een cursus wordt opgestart voor burgemeesters en schepenen rond allerlei thema’s: communicatie met de burger, management van het gemeentepersoneel, budgettering, intergemeentelijke samenwerking, enz.

Communicatiemiddelen

Een tijdschrift, een website en promotiematerialen worden aangemaakt.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd en ondersteund door verschillende organisaties in België en Roemenië. De koepels van de Roemeniëwerkingen zijn deskundigen op het terrein: ADR-Vlaanderen, OVR-Wallonië en OVR-România.

Professionele hulp komt er van de verenigingen van steden en gemeenten: voor België zijn dit VVSG, UVCW en VSGB en voor Roemenië: ACOR, AOR, AMR evenals de koepel-organisatie FALR.

Het Roemeense Ministerie van Administratie en Binnenlandse Zaken is eveneens actief betrokken.

In België is het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken de opdrachtgever en heeft Somepro de opdracht om het Forum uit te voeren. In Roemenië coördineert ACOR het Forum.

Voordeel voor de bestaande Belgisch-Roemeense initiatieven

Het Forum is een extra structuur om goed functionerende Roemeens-Belgische pilootprojecten, door te geven aan andere Roemeense gemeenten.

Ook voor de Roemeense partners (gemeentebesturen) is het een gelegenheid om onderling overleg te plegen en samenwerking aan te gaan.

Verder wordt zowel in België als in Roemenië een unieke gelegenheid gecreëerd om samenwerking tussen lokale overheden en organisaties op te starten of te versterken.

Vele Roemeense gemeentebesturen hopen met een Belgische gemeente een nieuwe jumelages/partnerschappen op te starten.

Thema’s

Het Forum werkt rond een aantal lokale beleidsthema’s: management voor burgemeesters (lokaal beleid), toerisme, onderwijs, drinkbaar water, brandweer (o.a. vrijwilligerskorps), jeugd, gezondheids- & ouderenzorg, oprichten van Roemeense partnerverenigingen of comités en jumelages.

Allen zijn het thema’s waarvoor de lokale overheid bevoegd is of een ondersteunende rol kan spelen.

Mijn ADR login